Mina tankar‎ > ‎

Flygbolagets organisation

Organisation

Ansvar och rapporteringsvägar tydliggörs ofta genom ett ornigram. Varje funktion eller avdelning tilldelas mål, resurser och arbetsbeskrivningar uppifrån och ner och rapporterar uppnådda resultat nerifrån och upp. Denna struktur ger en tydlighet och stabilitet för verksamheten med risken att varje funktion jobbar för sig, stuprörstänkande, och att organisationen stelnar i ett byråkratiskt arbetssätt som tappar förmågan att anpassa sig till omvärlden.

Process

Ett sätt att undvika stuprörstänkandet är att införa horisontella processer som skapar en matrisorganisation. Detta kräver att organisationen ändrar de övergripande ledningsprocesserna så att företagets helhet blir viktigare än varje avdelnings resultat för att undvika suboptimering. De ledare som trivs i den strukturerade funktionella linjeorganisationen har som regel svårt att verka i den mer dynamiska processorganisationen. Vid konflikt process-linje vinner ofta linjeorganistionen.

Utveckling

För att verksamheten ej ska kvävas av ornigramet, som skapar ordning och reda, behöver den kompletteras med ett aktivt arbete för att engagera alla medarbetare i innovation och utveckling, som till sin natur ofta är svårstyrd och stökig. När livscyklerna förkortas för produkter och affärsmodeller måste ledarna bemästra såväl ordning och reda som stökig utveckling för att hålla konkurrenterna stången.

Kritisk till omorganisation

En organisation ska stödja affären. Då affären ändras ska organisationen hänga med. Man ska vara skeptisk till stora omorganisationer. Det är sällan en organisation befolkas av odugliga medarbetare som behöver omorganiseras. Det är snarare så att styrelse och ledning har tappat greppet över affären, vaknat för sent och saknar förmåga, kompetens eller energi att styra verksamheten. Då hjälper ingen omorganisation i världen.

Organisering av ett flygbolags funktioner

Ett ornigram som stödjer ledningssystemet med de vanligaste funktionerna för ett flygbolag med linjetrafik visas nedan. Det kan verka mycket för ett mindre flygbolag där flera funktioner slås ihop och delegerars till en befattningshavare. För långsiktig utveckling behöver man dock bemästra samtliga funktioner.
 
Comments